Էրասմուս + ՌԻՖԱՅՆ

  ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԷՐԱՍՄՈՒՍ+ ԾՐԱԳԻՐ ՌԻՖԱՅՆ – ERASMUS+ REFINE
Ծրագրի

անվանումը

Հայաստանի և Մոլդովայի մագիստրոսական ծրագրերի բարեփոխում՝ «ֆինանսներ» մասնագիտության ոլորտում (REFINE) — 585784-EPP-1- 2017-1-ATEPPKA2-CBHE-JP
Ծրագրի

համակարգող

Վիեննային կիրառական գիտությունների համալսարան- M.B.H., Ավստրիա
Ծրագրի տևողությունը           36 ամիս (2017 — 2020թթ.)
Ծրագրի շրջանակներում համագործակից բուհեր և կազմակերպություններ Եվրոպա

·         Ամստերդամի Սթիյթինգ Համալսարան, Նիդերլանդներ

·         Կոշիցի տեխնիկական համալսարան, Սլովակիա

·         Սոֆիա Անտիպոլիսի համալսարան, Ֆրանսիա

Հայաստան

·         Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարան, Երևան

·         Գավառի պետական համալսարան,Գավառ

·         Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարան, Երևան

Մոլդովա

·         Մոլդովայի տնտեսագիտական գիտությունների համալսարան

·         Կոմրատի պետական համալսարան

·         Մոլդովայի պետական համալսարան

Ծրագրի համառոտ նկարագիրը Ծրագրի նպատակն է բարեփոխումների միջոցով բարելավել Հայաստանի և Մոլդովայի ֆինանսներ մասնագիտության մագիստրատուրայի վեց ծրագրերի որակն ու արդիականությունը: Ֆինանսներ առարկան ընտրվել է, քանի որ դա տնտեսական զարգացման կարևոր գործոն է և  այս ոլորտում հմուտ շրջանավարտները պահանջված են բիզնեսի և հանրային հատվածի ոլորտում: Ծրագրերի բարեփոխումը կառնչվի դրանց բովանդակությանը, ուսուցման մեթոդներին,  դրանց համապատասխանությանն արդի աշխատանքի շուկայի պահանջներին: Ծրագրի առաջնային նպատակներն են:

1) Գոյություն ունեցող վեց ծրագրերի բարեփոխումը՝ հաշվի առնելով վերջին շրջանի միջազգային զարգացումները,

2) Նպաստել մագիստրոսական ծրագրերի որակի բարելավմանը և արդիականության աճին` նոր և թարմացված դասընթացների նյութերի մշակման միջոցով,

3) Զարգացնել պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կարողություններն ու հմտությունները՝ ֆինանսների դասավանդման նոր մեթոդների և վերապատրաստման դասընթացների միջոցով,

4) Մագիստրոսական ծրագրերի համադրումը աշխատաշուկայի պահանջների հետ:

Ծրագրի կայքէջը

 

https://www.reforming-finance.eu/